شاهد سقوط های سه گانه

Category: .

شاهد سقوط های سه گانه

$70.00

نویسنده: دکتر حسین حقیقی

نگاهی موشکافانه به احوال مذهبی و سیاسی دیروز، امروز و فردای ایران

اسرار سقوط شاه و روی کار آمدن خمینی

چکیده کتاب / در باره نویسنده : نگاهی موشکافانه به احوال مذهبی و سیاسی دیروز، امروز و فردای ایران اسرار سقوط شاه و روی کار آمدن خمینی که پس از سی سال افشا گردیده است.