فراموشخانه و فراماسونری در ایران

Category: .

فراموشخانه و فراماسونری در ایران

$249.00

 

نویسنده: اسماعیل رائین

سه جلد

قرن هاست که تشکیلات اسرارآمیزی به نام بنّایان آزاد در بسیاری از کشورهای جهان در خفا و پنهانی فعالیت می کند. هنوز هم با همه آزادی و دموکراسی که در دنیا وجود دارد، صاحبان این تشکیلات همچنان در پس پرده ی ضخیمی از اسرار کارهای خود را انجام می دهند. آنها اغیار و افراد غیر ماسون را به درون لژهای خود نمی پذیرند و به کسی که ماسون نباشد بیگانه می گویند.