همه مردان شاه

Category: .

همه مردان شاه

$60.00

 

کودتای آمریکایی و ریشه های ترور در خاورمیانه

نویسنده: استفن کینزر

برگردان: رضا بلیغ

چکیده/ درباره نویسنده: در نیمه شب 15 آگوست 1953 وقتی که کاروانی غیر عادی در دل تاریکی پیش می رفت، بیشتر مردم تهران در خوابب بودند، پیشاپیش کاروان، خودرویی زرهی با نشان نظامی و به دنبال آن دو جیپ و چند کامیون ارتشی پر از سرباز در حرکت بود.

سرهنگ نصیری، فرمانده گارد سلطنتی با خاطری آسوده در خودروی زرهی خود نشسته بود و برای این آسودگی خاطر دلیل داشت؛ حکمی از شاه ایران مبنی بر عزل نخست وزیر، محمد مصدق، در جیب داشت و در راه بود تا حکم را به مصدق ارائه دهد و در صورت مقاومت او را دستگیر کند.

 

Language: Persian

Size:  x

Publication Year:

Edition:

Weight:

Volume :  pages

Published in: