کهن دیارا

کهن دیارا

$100.00

خاطرات فرح پهلوی

به قلم: فرح پهلوی

 

:چکیده

هر بار که صبح 26 دی ماه 1357 را به یاد می آورم، اندوهی عمیق و بی پایان قلبم را می فشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهره آور فرو رفته بود. گویی پایتخت ما که از چند ماه پیش در خون و آتش به سر می برد، ناگهان نفس در سینه حبس کرده بود.

ما در آن روز به سفر می رفتیم.  مملکت را ترک می گفتیم با این گمان که دور شدن موقت پادشاه به آرام کردن شورش کمک خواهد کرد.

ما به سفر می رفتیم، تصمیم به این سفر از ده روز پیش گرفته شده بود. ما به طور رسمی برای استراحت به خارج از کشور پواز می کردیم. پادشاه مایل بود خبر سفر به این گونه اعلام گردد. آیا به این مطلب اعتقاد داشت؟ نا امیدی و اضطرابی که گاه به گاه در نگاهش مشاهده می کردم نشانی از این مطلب نداشت.

 

Languege: Farsi

Size:

weight:

valume: 423 Pages